برنامه‌ریزی

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – درمان سرطان پستان – سرطان پستان مقدماتی – برنامه‌ریزی 

این متن حاوی اطلاعاتی است در مورد اتفاقاتی که در جلسه برنامه ریزی قبل از انجام پرتودرمانی خارجی برای سرطان پستان رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

برنامه ریزی برای درمان

در مورد جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی برنامه ریزی تیم پرتودرمانی قبل از شروع درمان، نحوه پرتودرمانی خارجی را برای فرد برنامه ریزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در این جلسه دوز و مکان دقیق پرتودرمانی مورد نیاز فرد تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. جلسه برنامه ریزی برای انجام پرتو درمانی از 15 دقیقه تا 2 ساعت طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای هر فرد تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود فقط برای همان فرد مناسب است. همچنین برای انجام پرتودرمانی ابتدا به کمک سی تی اسکن، سرطان و ناحیه اطراف آن مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ممکن است انواع دیگری از اسکن یا اشعه ایکس انجام شود تا به تیم درمانی برای برنامه ریزی برای انجام پرتودرمانی کمک شود. متخصص رادیوگرافی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا فرد در موقعیت صحیح قرار بگیرد. متخصص رادیوگرافی درمورد روند انجام فرایند به فرد توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و به فرد کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا روی تخت انجام اسکن دراز بکشد. فرد روی میز سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی اسکن، روی تخت مخصوصی که تخت پستان نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، دراز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. ممکن است لازم باشد تا فرد هر دو بازوی خود را بالای سر ببرد. ممکن است نوعی بالشتک محکم به نام vacbag به فرد داده شود تا به او کمک کند تا بی حرکت بماند. تخت سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی اسکن همان نوع تخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوابی است که فرد برای جلسات پرتو درمانی خود روی آن دراز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد. نیاز است تا فرد روی تخت بسیار آرام و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرکت دراز بکشد و در صورت احساس ناراحتی به متخصص رادیوگرافی خود اطلاع دهد.

تزریق ماده رنگی

ممکن است نیاز باشد تا ماده رنگی در رگ دست تزریق شود. ماده رنگی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا بافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدن در اسکن با وضوح بیشتری ظاهر شوند. قبل از تزریق ماده رنگی، متخصص رادیولوژی از فرد در مورد هرگونه شرایط پزشکی یا آلرژی (بیماری زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، جراحی، داروهای مصرفی و…) سوال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. برخی از افراد به ماده رنگی حساسیت دارند.

انجام اسکن

برای انجام اسکن ابتدا فرد به کمک متخصص در موقعیت درست قرار می‌گیرد. متخصص رادیوگرافی برخی از نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها را بر روی پوست فرد قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. متخصص تخت را به سمت بالا و به درون اسکنر حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. متخصص از اتاق خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اسکن شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

درمورد انجام اسکن باید نکات زیر را در نظر داشت:

  • انجام اسکن حدود 5 دقیقه طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد
  • در طول پرتودرمانی فرد چیزی خاصی را احساس نخواهد کرد
  • متخصص رادیوگرافی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فرد را از منطقه کنترل، جایی که با دستگاه سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی اسکن کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، فرد را به طور کامل تحت نظر بگیرد.
  • تیم درمانی تمام اسکن‌ها را در یک کامپیوتر کنار هم می‌گذارند تا در مورد برنامه‌ی پرتودرمانی فرد، تصمیم گیری کنند.