مرگ و میر

بر اساس نتایج به ‌دست آمده آماری، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در دنیا چیزی معادل ۶85 هزار نفر می‌باشد. سرطان پستان پنجمین سرطان کشنده می‌باشد و سرطان‌های ریه، کلورکتال، معده و کبد رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین آمار فوتی‌های این سرطان در آسیا بیش از 346 هزار نفر است. همچنین سرطان پستان حدود ۶ درصد از مرگ‌ومیر های ناشی از سرطان را در آسیا به خود اختصاص داده است. تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در غرب آسیا به حدود 20 هزار نفر می‌رسد که به عنوان دومین سرطان بر اساس مرگ و میر شناخته می‌شود و 6/8 درصد از مرگ و میر‌های ناشی از سرطان را در این منطقه به خود اختصاص داده است. در ایران مرگ و میر بر اثر سرطان پستان در سال ۲۰20 ، بیش از 4800  نفر بوده‌است که این سرطان رتبه‌ی پنجم کشنده‌ترین سرطان‌‌ها را در ایران دارد و حدود 1/6 درصد از مرگ و میرها را باعث می‌شود. سرطان‌های معده ، ریه ،کبد ،مغز و سیستم عصبی رتبه‌های اول تا چهارم از کشنده‌ترین سرطان‌ها را در ایران به خود تخصیص داده‌اند.

لینک های مرتبط

لینک 1

لینک 2

لینک 3

کرونا ویروس و سرطان

ما می دانیم که زمان نگران کننده ای برای افراد سرطانی است ، ما اطلاعاتی برای کمک به آنها داریم.

> اطلاعات بیشتر

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.