کارسینوما مجاری در محل

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – سرطان پستان مقدماتی – انواع سرطان پستان – کارسینوما مجاری در محل

کارسینوما مجاری در محل یا ductal in situ carcinoma بدین معنی است که برخی از سلول‌‌‌‌‌هایی که در مسیر مجاری بافت پستان هستند به سلول‌های سرطانی تبدیل شدند. سلول‌های سرطانی علاوه بر اینکه درون مجاری قرار دارند، سایر بافت‌های مجاور پستان را نیز درگیر کردند. پزشکان DCIS را به انواع مختلفی توصیف می‌کنند، از جمله:

  • پیش تهاجمی (pre-invasive)
  • غیر تهاجمی (non-invasive)
  • نئوپلازی داخل مجرای اپیتلیال یا ductal intraepithelial neoplasia
  • سرطان درون مجرایی یا intra ductal cancer

در برخی از موارد اگر علائم کارسینوما مجاری در محل (DCIS) درمان نشود، این امکان وجود دارد که به سرطان پستان تهاجمی تبدیل شود. علائم کارسینوما مجاری در محل (DCIS) و سرطان پستان تهاجمی یکسان نیستند. در سرطان پستان تهاجمی، سلول‌های سرطان به بیرون از مجاری انتقال می‌یابند و به بافت‌های مجاور پستان سرایت می‌کنند. در این صورت این امکان وجود دارد که سلول‌ها به غدد لنفاوی و سایر اعضای بدن نیز منتقل شوند و این بخش‌ها هم دچار سرطان شود.