جراحی محافظتی پستان

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – درمان سرطان پستان – سرطان پستان مقدماتی – جراحی برای سرطان پستان – انواع جراحی سرطان پستان – جراحی محافظتی پستان 

جراحی محافظتی پستان (breast conserving surgery) نوعی از جراحی پستان است که در آن بافت اصلی پستان حفظ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و فقط مناطقی که سرطانی شدند، جراحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. پزشکان به این نوع جراحی، جراحی موضعی گسترده (wide local excision) یا  لامپکتومی (lumpectomy) نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. جراح منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرطانی و قسمتی از بافت سالم پستانی اطراف تومور را جراحی می‌کند. متخصصان تا جایی که امکان دارد بافت سالم اطراف تومور را حفظ می‌کنند. اگر سرطان در فرد دارای ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر باشد جراح به او پیشنهاد این نوع عمل را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

  • کوچک بودن اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرطان نسبت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پستان فرد
  • قرار گیری مناسب تومورها در پستان
  • تومورهای سرطانی فقط در یک بخش از پستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشند

معمولا پس از جراحی، پرتودرمانی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که با این روش، تمام سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده در پستان از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. در صورتی که فرد توانایی انجام پرتودرمانی را نداشته باشد، امکان این نوع عمل جراحی ممکن نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

عمل جراحی محافظتی پستان

در طی عمل جراحی، جراح تومور سرطانی و بافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اطراف تومور را جراحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. همین طور امکان دارد که پزشک تمام یا بخشی از گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی زیر بغل را جراحی و برای بررسی وجود سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی به آزمایشگاه ارسال کند. در آزمایشگاه، یک آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناس نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اطراف تومور، غدد لنفاوی و بافت پستانی را از نظر وجود سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. پاک بودن بافت پستانی اطراف تومور ارزشمند است. در صورتی که سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تومور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در بافت اطراف دیده نشوند، نیاز به انجام عمل جراحی بیشتری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و خطر برگشت سرطان در فرد پایین است. در صورتی که حاشیه اطراف سرطان مشخص نباشد و بافت اطراف تومور دارای سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی باشند، ممکن است به جراحی بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نیاز باشد.

زخم

جراحی پستان منجر به ایجاد زخم در پستان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در صورت پوشیدن لباس زیر یا لباس شنا زخم دیده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همچنین اگر که گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی زیر بغل نیز جراحی شده باشند، زخمی نیز در آن ناحیه ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که جای این زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به تدریج بعد از چند سال محو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به علاوه جراح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با استفاده از ایجاد برشی در ناحیه تیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نوک پستان (آرئولار) جراحی را انجام دهد که زخم ایجاد شده در این محل با گذشت زمان کم رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. جراحی محافظتی پستان به صورت عمده شکل پستان فرد را تغییر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. اما ممکن است پستان جراحی شده کوچک به نظر برسد که برای هم اندازه کردن پستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیاز به انجام جراحی در پستان سالم است.

سیم هدایت شونده موضعی (wire guided localization

قبل از جراحی، پزشک یک سیم نازک در بافت پستان قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و به کمک آن محل دقیق جراحی را نشانه گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین به این روش نیز برش موضعی با سیم هدایت شونده (wire guided wide local excision) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند.

بیرون آوردن گره‌های لنفی  

گاهی سلول‌های سرطانی گره‌های لنفی نزدیک پستان فرد را درگیر می‌کنند.

بررسی گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی قبل از جراحی

همزمان با انجام آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشخیصی سرطان پستان، گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی زیر بغل بیمار به کمک آزمایش سونوگرافی بررسی می‌شوند. در صورتی که گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شکل غیرطبیعی داشته باشند، نمونه برداری با هدف وجود سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی در گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی انجام می‌شود. اگر بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان دهند که سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی در گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی زیر بغل پخش شدند، بیمار باید تحت جراحی برای برداشت گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی زیر بغل (axillary lymph node dissection) قرار بگیرد که این عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در طول عمل ماستکتومی انجام شود. اگر گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی در سنوگرافی طبیعی به نظر برسند، از گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمونه برداری انجام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما پزشک در طول جراحی هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان از غدد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لنفاوی نگهبان (sentinel lymph node biopsy) بیمار نمونه تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این کار برای بررسی وجود سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی در گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی نزدیک پستان انجام می‌شود.

بررسی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نگهبان در طول جراحی (نمونه برداری از گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی نگهبان)

گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نگهبان اولین گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی هستند که لنف پس از عبور از پستان و قبل از زیر بغل در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تخلیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که به این معناست که این گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اولین گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی هستند که ممکن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پخش شوند. چند ساعت قبل از عمل جراحی دکتر یا متخصص پرتودرمانی، مقداری از مایع رادیواکتیو خفیف به اسم ردیاب (tracer) را در محلی که تومور در آن قرار دارد تزریق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در طول جراحی، جراح مقداری مایع آبی رنگ به محل تومور در پستان فرد تزریق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. رنگ آبی و مایع ردیاب از بافت پستان به نزدیک ترین گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لنفی تخلیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در این حالت جراح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تشخیص دهد که ابتدا رنگ به کدام گروه از گرهای لنفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. همچنین به کمک یک مانیتور تشخیص دهنده رادیواکتیو، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ورود مایع رادیواکتیو به گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی ردیابی کرد. به کمک مواد رنگی جراح یک تا سه گره لنفاوی را جراحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر به آزمایشگاه ارسال و توسط پاتولوژیست بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. این رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند باعث تغییر رنگ پستان شوند که رنگ آبی در طی چند هفته یا ماه در پستان فرد محو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همپنین امکان دارد که ادرار فرد سبز رنگ شود.

بعد از نمونه برداری از غدهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لنفاوی نگهبان چه اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد

اگر غده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی حاوی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی نباشند، لازم نیست گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی بیشتری جراحی شوند. اما اگر سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی به داخل غده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی نگهبان وارد شده باشند، نیاز است که دیگر گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی زیر بغل جراحی شوند. بعضی بیماران پرتو درمانی را به جای جراحی برای از بین بردن سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی باقی مانده در زیر بغل انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

دریافت نتایج در حین انجام جراحی

در بعضی بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نتایج حاصل از نمونه برداری غدد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لنفاوی نگهبان در طول عمل جراحی آماده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. جراحان در صورت لزوم ممکن است بقیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بیرون آورند و از عمل جراحی دوباره جلوگیری کنند.

نمونه برداری از گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفی

به جای نمونه برداری از غدد لنفی نگهبان، جراح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند 4 یا تعداد بیشتری نمونه ازگره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی زیر بغل برای بررسی وجود سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی جراحی کند که به این کار نمونه برداری از زیر بغل (axillary sampling) گفته و برای یافتن غدد لنفاوی از رنگ آبی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تحقیقات در زمینه جراحی غدد لنفاوی

محققان در حال بررسی درمان غدد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لنفی در طول جراحی و بعد از جراحی پستان هستند.

پرتودرمانی پس از جراحی

معمولا پس از جراحی محافظتی پستان، پرتو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درمانی برای تمام قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پزشک زمان انجام پرتودرمانی را به فرد اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. در صورتی که فرد پس از جراحی شیمی درمانی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، باید ابتدا دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمی درمانی به اتمام برسند و سپس پرتودرمانی انجام شود. در صورتی که خطر بازگشت سرطان برای فرد کم باشد، ممکن است پرتودرمانی تنها در قسمتی از پستان انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود یا اصلا پرتودرمانی انجام نشود. دکتر به فرد فواید، خطرات و بهترین روش پرتودرمانی را توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email