سرطان پرده صفاق

 سرطان صفاقی اولیه (primary peritoneal cancer) یک سرطان نادر است که از لایه نازک بافت پوشاننده شکم شروع می‌شود. به این پوشش بافتی، صفاق گفته می شود. به این‌ علت

مطالعه بیش‌تر »