داروهای هدفمند سرطان

داروهای هدفمند به دو روش عمل می­کنند: تغییر روش فعالیت سلول­ها کمک به بدن با هدف کنترل رشد سرطان دو نوع داروی هدفمند برای سرطان پیشرفته تخمدان عبارت هستند از:

مطالعه بیش‌تر »