انواع سرطان

 

الف

استخوان

ب

بیضه

پ

پستان

پروستات

پوست

پانکراس

ت

تیروئید

تخمدان

خ

خون

د

دهان

دهانه رحم

ر

رحم

ریه

روده

روده کوچک

رتینوبلاستوما

س

سرطان‌های پخش‌شده به مغز

سرطان‌های پخش‌شده به استخوان

سرطان‌های پخش‌شده به کبد

سرطان‌های پخش‌شده به ریه

سرطان‌های کودکان

سر و گردن

سرطان پوست لنفوما

سارکوما بافت نرم

سرطان‌های نادر

ک

کلورکتال

کلیه

کبد

کیسه صفرا

ل

لوکیما

لنفوما

لنفوما غیر هودچکین

لنفوما غیر هودچکین در کودکان

لنفوسیتیک لوکیما مزمن

لنفوسیتیک لوکیما مزمن حاد

م

مثانه

مغز

معده

مقعد

مری

میلوئید لوکیما مزمن

میلوئید لوکیما حاد

ن

نوروبلاستوما

نورواندوکربن

و

واژن

هـ

هودچکین لنفوما

لینک های مرتبط

لینک 1

لینک 2

لینک 3

کرونا ویروس و سرطان

ما می دانیم که زمان نگران کننده ای برای افراد سرطانی است ، ما اطلاعاتی برای کمک به آنها داریم.

> اطلاعات بیشتر

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.