تشخیص سرطان پستان پیشرفته

صفحه اصلیانواع سرطانتشخیص سرطان پستان – تشخیص سرطان پستان پیشرفته

اشعه ایکس

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.

آزمایش خون

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.

PET-CT اسکن

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.