تشخیص سرطان پستان مقدماتی

صفحه اصلیانواع سرطانتشخیص سرطان پستان – تشخیص سرطان پستان مقدماتی

آزمایش‌ها

آزمایش‌ها صفحه اصلی – انواع سرطان – تشخیص سرطان پستان – تشخیص سرطان پستان مقدماتی – آزمایش‌ها

تشخیص زودهنگام

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.

غربالگری پستان

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.