درمان سرطان پستان

صفحه اصلیانواع سرطان – درمان سرطان پستان

گزینه های درمان

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.