انواع جراحی سرطان پستان

ماستکتومی

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.