سرطان پستان

سرطان سینه سرطانی‌ست که از بافت سینه آغاز می‌شود.

صفحه اصلیانواع سرطان – سرطان پستان

انواع سرطان پستان

انواع سرطان پستان صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – انواع سرطان پستان

تعریف سرطان پستان

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.