انواع سرطان پستان

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – انواع سرطان پستان

بیماری پاجت پستان

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.