علائم سرطان پستان

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – علائم سرطان پستان

اولین علامت سرطان پستان که بیشتر افراد متوجه آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، وجود توده یا برخی نواحی زخیم در پستان است.

علائم پستانی که باید به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توجه کرد. عبارتند از:

 • یک توده یا ناحیه زخیم جدید در پستان یا زیر بغل
 • تغییر در اندازه، شکل یا احساس پستان
 • تغییرات پوستی در پستان مانند پارگی، گودی، بثورات یا قرمزی پوست
 • نشت مایع از نوک پستان در زنی که باردار یا در دوران شیردهی نیست.
 • تغییر در موقعیت نوک پستان

این علائم ذکر شده در بالا بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سایر دلیل شرایط پزشکی ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. اما درصورتی که فرد متوجه هریک از این علائم شد، بسیار اهیمت دارد که به پزشک مراجعه کند.

توده پستانی

اولین علامت سرطان پستان در بسیاری از خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، وجود توده در پستان آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان سرطانی نیستند (خوش خیم).

بیشتر توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوش خیم پستان عبارتند از:

 • نواحی دارای برآمدگی طبیعی که درست قبل از قائدگی آشکارتر است
 • کیست (cyst): کیسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مایع در بافت پستان، که بسیار شایع است.
 • فیبروادنوما (fibroadenoma): مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بافت غده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (این موارد در خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جوان، به عنوان مثال زیر 30 سال شایع است)

همیشه مهم است که توده پستان توسط پزشک معاینه شود. پزشک آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای بیمار را ترتیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که توده پستان را از نظر سرطانی بودن بررسی کند.

توده یا تورم در زیر بغل

معمولاً نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان غدد لنفاوی بدن را احساس نمود. اما غالباً در صورت عفونت یا سرماخوردگی، این غدد همچون غدد لنفاوی زیر بغل متورم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. علت شایع تورم غدد لنفاوی یا توده زیر بغل، سرطان پستان است که به این منطقه گسترش یافته است.

تغییر اندازه، شکل یا لمس پستان

سرطان ممکن است باعث شود:

 • پستان کمی بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به نظر برسد
 • شکلی متفاوت از حالت معمول داشته باشد
 • احساس لمس متفاوتی با حالت معمول داشته باشد.

بسیاری از خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سالم قبل از قائدگی احساس توده و سفتی در پستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود دارند. این موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به آگاهی از پستان کمک کند.  این بدان معنی است که فرد از اندازه، شکل و احساس پستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود آگاه شود.

تغییر پوست

تغییرات پوستی عبارتند از:

 • چین و چروک
 • گودی
 • جوش
 • قرمزی پوست پستان

همچنین بعضی افراد دچار راش و قرمزی نوک پستان و اطراف آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

پوست پستان ممکن است مانند پوست پرتقال به نظر برسد یا بافت متفاوت باشد که این موضوع ممکن است توسط سایر بیماری‌های پستان ایجاد شوند. اما پزشک باید همه موارد غیر طبیعی را بررسی کند.

نشت مایع از نوک پستان

نشت مایعات از نوک پستان در خانمی که دور دوران بارداری یا شیردهی نیست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشانه سرطان باشد. اما سایر شرایط پزشکی نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند باعث این امر شود.

تغییر وضعیت نوک پستان

نوک پستان ممکن است به داخل پستان کشیده شود یا فرو رود. به علاوه ممکن است متفاوت دیده شود یا احساس شود.

در صورت مشاهده موارد متفاوت یا غیرمعمول در یک یا هر دو نوک پستان، باید به پزشک اطلاع داده شود.

 درد پستان

درد پستان بسیار شایع است و به طور معمول به دلیل سرطان نیست. ممکن است فرد برای مدتی در یک یا هر دو پستان درد داشته باشد که پس از مدتی برطرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. حتی درصورت انجام آزمایشات زیاد، ممکن است باز هم هیچ دلیلی قانع کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای درد پستان وجود نداشته باشد.

در صورت داشتن درد پستان بهتر است به پزشک مراجعه شود. پزشک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند درمورد چگونگی درمان درد و نیاز به انجام آزمایش  به فرد مشاوره دهد.

علائم سرطان پستان التهابی

یک نوع نادر از سرطان پستان به نام سرطان پستان التهابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند علائم متفاوتی نسبت به انواع دیگر داشته باشد.

ممکن است پستان:

 • قرمز و ملتهب به نظر برسد
 • احساس درد داشته باشد
 • احساس سفتی داشته باشد.
 • پوست آن مانند پوست پرتقال به نظر برسد.

در صورت مشاهده هر یک از این علائم باید به پزشک مراجعه شود.

بیماری پاجت پستان (Pagets disease of the breast  )

این یک بیماری نادر پوستی است که گاهی اوقات نشانه وجود یک سرطان پستان اساسی است. علائم آن در نوک پستان و اطراف آن عبارتند از:

 • راش
 • پوسته پوسته شده
 • خارش

بیماری پاجت کمی شبیه اگزما است و گاهی اوقات در ابتدا با اگزما اشتباه گرفته می شود. در صورت تغییر در پوست پستان باید به پزشک مراجعه شود.

مراجعه به پزشک

علائمی که فرد دارد ممکن است به دلیل سرطان پستان نباشد و باعث ایجاد احساس ناراحتی در وی نشود. اما این نکته حائز اهمیت است که در صورت داشتن هرگونه علائم، بیمار باید توسط پزشک معاینه شود حتی در صورتی که حال بیمار خوب باشد. شناسایی زودتر درمان منجر به درمان آسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و احتمال موفقیت درمان را نیز بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email