آزمایش‌ها در سرطان روده

بررسی فیزیکی مقعد

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.