سرطان کلورکتال مقدماتی

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان کلورکتال (روده) – سرطان کلورکتال مقدماتی

مراحل و درجه بندی سرطان روده

مراحل و درجه بندی سرطان روده صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان کلورکتال – مراحل و درجه بندی سرطان روده جدیدترین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ بازبینی نگارش: ۱403/۱۲/۱۵

جدیدترین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

بازبینی نگارش: ۱403/۱۲/۱۵